Pravidla pro citace

Pravidla pro citaci archiválií
a literatury v časopise Sklář a keramik

Základní pokyny

 •  jsou vhodnější plné názvy časopisů než jednoznačné zkratky názvů, přestože jsou povoleny
 • formálně se musí sloučit všechny odkazy podle základních typů literatury (používání zkratek v cizích jazycích je nepřijatelné, např. označení čísla, ročníku časopisu nebo počtu stran)
 • užívat v citacích jen jeden typ a velikost písma
 • omezit počet interpunkčních znaků v systému odkazu, a to takto:
  • , čárka (více autorů, další údaje odkazu, nespojité stránky publikace)
  • : dvojtečka jen za jmény autorů
  • pomlčka (krátká nebo dlouhá) a ostatní znaky (; středník) jen pokud jsou v originálu názvu práce 
  • . tečka je vždy na konci citace, pokud je v originálu uprostřed názvu práce (na konci názvu ji před dalším údajem nahradí čárka), případně jako součást zkratky, názvu nebo jména
 • je nutné definovat přesně užití závorky a užívat v odkazu vždy jen jeden typ. Příklad užití základní závorky: např. pro čtvrté číslo časopisu v ročníku 56 (4) a pro letopočet (2007) nebo u elektronického odkazu je v závorce druh nosiče například (on line) nebo (CD ROM) a datum citace (cit. 21-3-2008)
 • má-li publikace ISBN, je možné jej uvést na konci citace.
 • obecný princip pořadí citace – Autor: Název práce, Zdroj, podrobnosti o zdroji (rok), strany.

Konkrétní příklady a vzory

Archiválie
[1] SOA Litoměřice – SOkA Most, Fond Josef Riedel, inv. č. 350, karton 75, Dopis Adolfa Bayera na ministerstvo obchodu ve Vídni z 9. 5. 1889.
[2] Archiv Národního technického muzea, fond 312, Sbírka vzpomínek č. 22, Vzpomínky Františka Havla v Zásadě, s. 6–30.
[3] Archiv Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Hrdý Jan: Sklářství, jeho počátky a rozvoj v Horním Pojizeří (1928), s. 35.

Knihy (monografie, učebnice, skripta, encyklopedie), příspěvek do knihy (monografie, učebnice, skripta, encyklopedie), část knihy (monografie, učebnice, skripta, encyklopedie)
[1] Hais R. a kol.: Sklářské názvosloví aneb Co je co ve sklářství, Vydavatelství ČSS Teplice (2010), ISBN 978-80-904044-2-7
[2] Breit Klaus A.: Die Wiesenthaler Glashütte, Schwäbisch Gmünd (1999).
[3] Geisler A.: Strojní výroba užitkového skla, Historie sklářské výroby v českých zemích II./2, Academia Praha (2003), s. 50–75.
[4] Dvořák S. a kol.: Foukač dutého skla, SNTL Praha (1970), s. 5–35.

Sborníky z konferencí, příspěvek do sborníku z konferencí
[1] Nový P.: Židovští podnikatelé a exportéři v jabloneckém průmyslu, Židé v Čechách, Sborník ze semináře konaného v říjnu 2006 v Liberci, Liberec (2007), s. 149–164.
[2] Stoklasa J.: Pokročilá technická keramika a vyhořívání, Konference VUSTAH Brno /7/ Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč (2) (2003), s. 157–161.

Články v časopisech, novinové články
[1] Moesgaard M., Herfort D., Skibsted J., Yue Y.: Calcium aluminosilicate glasses as suplementary cementitious materials, Glass Technology 51 (5) (2010), s. 183–190.
[2] Lisý A., Kupka R.: Fyzikální modelování dávkovače, Sklář a keramik 58 (4-5) (2008), s. 73–78.
[3] Laurin P., Vánoční ozdoby – obor se zajímavou tradicí i budoucností, Naše Jablonecko, 14. prosinec 2010, s. 12–13.

Normy
[1] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
[2] ČSN EN 993-4 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny (1996), s. 8–12.

Vysokoškolské práce
[1] Novák J.: Proměny technologie tavení skla ve světle historických pramenů, dipl. práce, TU KH Liberec (2001).
[2] Albenque M.: Action de la vapeur d´eau sur les silicates ayant pris naissance á la cuision de pates céramiques, Théses pressentes pour l´obtention du titre de Docteur de l´Universite de Paris VI (1974).

Elektronické knihy, databáze, počítačové programy, elektronické články a příspěvky do elektronických časopisů
WWW
[1] VITRA. Virtuální výcvikové centrum sklářských technik (online), www.e-vitra.eu (cit. 08. 03. 2011).

CD / DVD
[1] New Information Technology Conference proceeding [CD]. Ching-chih Chen (ed.); disc created by Ching-chih Chen, Amanda Lo, Yu-Huei Lainer. West Newton (Mass.): MicroUse Information, 1991. 1 optický disk. Vyhledávací systém: Kaware. Obsahuje: 1st Pacific, Bangkok, 1987; 2nd Pacific, Singapore, 1989; 3rd International, Guadalajara, 1990; 4th International, Budapest, 1991.
[2] World of Glass [DVD], Edgar W. Smith (ed.); Ohio Publishing, 2004.