Pokyny pro autory

Pokyny pro autory časopisu Sklář a keramik

Sklář a keramik uveřejňuje původní práce, aktuality a zprávy ze všech oborů sklářství, keramiky a bižuterie, především vědecko-technické, ale i historické a umělecké. Autor odpovídá za obsah svého článku a za to, že článek nebyl již otištěn v jiném časopise, či předán jiné redakci k otištění. Každá uveřejněná zpráva musí uvádět autora nebo pramen.

Původní práce

Původní práce jsou vědecké práce jak ze sklářské a keramické vědy a technologie, tak odborné články ze sklářské historie, umění, či ekonomie, zvláště vítané jsou přehledné články. Články v této rubrice musí zachovávat obvyklou vědeckou úroveň co do obsahu i formy. To obvykle znamená: přehled současného stavu, literární rešerše včetně uvedení pramenů, výsledky měření, či provozních pokusů a pozorování, jejich diskuse a především závěr, v němž autor vysvětlí, k čemu dospěl, případně nastíní další problémy k řešení. U prací se specializovanou technickou či technologickou problematikou je vhodné vysvětlit jejich možný praktický význam.

Každý původní článek začíná abstraktem o délce cca 10 řádek česky a anglicky (včetně anglického názvu článku), který dodá autor. Abstrakt je výtah z článku uvádějící podstatné informace. Anglický souhrn je třeba psát s největší péčí, protože jej přejímají zahraniční referátové časopisy. Jméno autora (bez titulů) a jeho pracoviště se uvádí pod nadpisem, lze připojit emailovou adresu autora. Optimální délka původní práce je asi 7–10 stránek (formát stránky A4, řádkování 1,5, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, delší práce je vhodné rozdělit do více dílů.

První verzi původní práce zasílá autor do redakce tištěnou nebo emailem. Redakce ji nechá lektorovat a s připomínkami lektora a redakce vrátí autorovi k úpravě konečného znění. Připomínky lektora i redakce mají za cíl pomoci autorovi, který však za konečné znění zodpovídá sám. Redakce si vyhrazuje právo text v případě negativního lektorského posudku neotisknout. Konečné znění zašle autor do redakce na elektronickém nosiči (CD, disketa) a jednou vytištěné. Obrázky se zasílají zpravidla v elektronické podobě, a to v dostatečném rozlišení vhodném k otištění (min 200 DPI), jsou možné i kvalitní kresby a fotografie na papíře. Společně se článkem je třeba zaslat emailovou nebo poštovní adresu (vedoucího) autora, na kterou budou zaslány korektury. Opravené korektury je třeba obratem vrátit do administrace.

Aktuality, trendy

Aktuality, trendy a další rubriky přinášejí jednak kratší odborné zprávy, jednak informace o výstavách, konferencích, články k výročím, recense knih atd. Redakce uvítá diskusní příspěvky k uveřejněným článkům i k dalším odborným problémům. Články do rubriky Aktuality atd. se uveřejňují rychle, bez lektorování a bez resumé, vítají se obrázky. Plné jméno autora (nebo šifra) se uvádí na konci článku, rukopis se zasílá v konečné podobě, tj. zpravidla v elektronické formě, kratší zprávy i psané. Sklář a keramik má bohatou inzertní část, proto nelze v článcích provádět otevřenou firemní reklamu.

Úprava rukopisu

Za nadpisy se nepíší tečky, jednotlivé části článku není třeba číslovat. Pravopis má odpovídat Pravidlům českého pravopisu včetně dodatku z r. 1994. U cizích slov redakce respektuje autorův způsob psaní, větší důraz však klade na jasný a zajímavý sloh příspěvku.

Časopis je tištěn černobíle, jen inzertní část je barevná. Obrázky se zmenšují na šíři 50 nebo 110 mm. Pérovky musí mít proto výšku písma nejméně 5 mm a dostatečně syté čáry, fotografie musí být dostatečně kontrastní; do společenské kroniky jsou nejlepší pasové fotografie. Texty k obrázkům se obvykle píší na zvláštní papír, obrázky musí být proto očíslovány. Také tabulky se číslují, umístění obrázků a tabulek v textu není nutno vyznačovat. Předpokládá-li autor zájem o svoji práci v cizině, může zařadit texty k obrázkům a tabulkám česky a anglicky.

Závěrem

Komu se tyto rady zdají být příliš složité, ten ať si ve Skláři vybere článek, který se mu dobře četl a podle něho upraví svůj příspěvek.

Redakce se snaží, aby v každém čísle SaK nalezl každý čtenář něco, co ho zaujme, co ho poučí, i co ho pobaví. Chceme, aby Sklář a keramik byl časopisem všech sklářů a keramiků a doufáme, že autoři nám v tom pomohou.

Texty prosím zasílejte v tištěné nebo elektronické podobě na adresu:

Sklář a keramik, PhDr. Petr Nový, Sportovní 554, 468 41 Tanvald
Email: sklarakeramik@seznam.cz nebo novypetr@quick.cz